مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
امکان‌سنجی تولید نقشه زمین‌شناسی رقومی ۱:۲۵۰۰۰ به دو روش فتوگرامتری و فتوموزائیک عکسهای هواییتورج مجیدی فیض آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی نواحی امیدبخش طلای اپی ترمال براساس مدل زایشی و فناوریGISمریم عرفاتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آلتراسیون هیدروترمال و زونهای مستعد کانی‌زائی مربوط به توده نفوذی قولان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای ETM و ASTERمحمد بلوکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی ذخایر سرب و روی کربناته زون تالش در محیط GISرضا قاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی میزان فرسایش در حوزه آبخیز دماوند به کمک GISسادات فیض نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از داده های زمین شناسی ، ژئوفیزیک هوایی و تصاویر ماهواره ای در اکتشاف نفت با کاربری GIS در بندرعباسمحمدرضا محمد هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ستفاده از منطق فازی دانش پایه جهت نقشه برداری از پتانسیل های معدنیفیض اله معصومیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی مرفولوژی رودخانه‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مطالعات میدانیهادی نظری پویاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ساختمانهای زمین شناسی با استفاده از مدل ارتفاع رقومی استخراج شده از تصاویر آسترسلیمان ایگدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از سنجش از دور جهت تعیین نواحی مستعد کانه زاییزهرا اکبریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خطر نشست و تورم زمین در شهر کرمان با استفاده از GISاحمد عباس نژاد،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مقایسه داده‌های ژئوفیزیک هوایی و سنجنده آستر برای تعیین مناطق دگرسان‌شده منطقه کوه‌پنجسارا فخاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی و معرفی محدوده های امیدبخش معدنی زون شازند الیگودرز تحت ساختار Web GISمژگان زارعی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی زونهای آلتراسیون احتمالی با استفاده از داده های SWIR سنجنده استر در شمال و شرق استان کردستانخالد باباییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ماگماتیسم کلاته رشمرضا زارعی سهامیهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پترولوژی سنگ های آتشفشانی –نیمه عمیق الترامافیک-مافیک غرب مشهدعاطفه نیمروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین سن بیوتیت–کل سنگ بروش Rb/Sr روی گرانیتوئید کاشمرابوالفضل سلطانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ماگماتیسم ترشیری در بخش شرقی کمربند ولکانو پلوتونیکجمال قویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه اجمالی ژئوشیمی ادخالهای مذاب دراسپینلهای بازالتهای افیولیت کرمانشاهمجتبی احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی شیمی آمفیبول های آزبستی گنبدهای نمکی زاگرس بلندصدیقه تقی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین