مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مقایسه داده‌های ژئوفیزیک هوایی و سنجنده آستر برای تعیین مناطق دگرسان‌شده منطقه کوه‌پنجسارا فخاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی بخش میانی و بالایی سازند آسماری در جنوب لردگانسارا حکیم زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی چینه شناختی و دیرینه شناختی رخساره های سنگی کرتاسه پسین در منطقه فرومد ،جنوب کهنهسارا سلیمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه و پی جویی ژئوشیمیایی کانه زایی مس در منطقه بوانات فارسساسان لیاقت- فرید مر- علیرضا زراسوندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پی جویی و ارزیابی پتانسیل مواد معدنی در گنبد های نمکی استان فارسساسان لیاقت- فریدمر- علیرضا زرسواندی -سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه چینه نگاری ، بیوفاسیس و محیط رسوبی سنگهای کرتاسه فوقانی در شمال البرز مرکزیسامره عبدالعلی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آلودگی بیولوژیکی منابع آب درحوضه گرمابدشت گرگانسحر آرمان پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد آزادسعید پرنیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آلودگی های زیست محیطی دیاپیر نازی با استفاده از اندیس اشباعسعید چراغیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر زمین شناسی و کانی سازی منطقه گل بانو (شرق تربت جام- نوار مرزی افغانستان)سعید سعادتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی سیستم ناپیوستگی توده سنگ های ساختگاه سد تالوارسعید گنج خانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
برآورد سطح استاتیک آب زیرزمینی و جنس رسوبات با کمک داده های ژئوالکتریک بوسیله مدل شبکه عصبی MNN درمعدن سنگ آهن گل گهر سیرجانسعید مکنونی گیلانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر ناپیوستگی ها بر رفتار آبگذری توده نگهای گرانودیوریتی ساختگاه سد شور -یرفتسعیده خالصی مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل چین خوردگی مرتبط با راندگی پنهان در شمال بیرجندسلمه فخاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ساختمانهای زمین شناسی با استفاده از مدل ارتفاع رقومی استخراج شده از تصاویر آسترسلیمان ایگدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مقایسه تأثیر دیاژنز بر ژئوشیمی دولومیتهای بخش بالایی سازند دالان در برش کوه سورمه و میدان پارس جنوبیسمیه پرهامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
خصوصیات کانی شناسی و ژئوشیمیائی رودنژیت های افیولیت شمال نائینسمیه فلاحتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی رفتار هیدروژئومکانیکی در ساختگاه سد کارون۴سید احسان معتمد الشریعتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاملی در حفاری چاههای آهکی استان کردستانسید احمد حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ویژگیهای ژئوشیمیایی اندیس غربی مس مولیبدن پورفیری گرگرسید حسن طباطبائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین