مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
Plat tectonic setting for porphyry copper depositsYasushi Watanabeسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
دیسکواسترها و تعیین سن بالاترین بخش سازند خانگیران در ناحیه سرخسآبرادات مافیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
معرفی نرم افزار پرواز زمین شناسی ایران، کاربردها و قابلیتهاآرش ممبینی ابوالفتحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در میدان نفتی کوپالآرمین امیدپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین شناسی و ژئو شیمیایی کائولن زنوزابراهیم امین سبحانی- مهدی صفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه شناسی سکانسی دلتای قدیمی سفید رودابراهیم حیدری- عبدالحسین امینی- محمد علی ریاحی -پورداد فرزدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین سن بیوتیت–کل سنگ بروش Rb/Sr روی گرانیتوئید کاشمرابوالفضل سلطانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
محاسبه میزان تأثیر گذاری پارامترهای مدل DRASTIC بر آسیب¬پذیری آبخوان دشت عقیلیاحسان یارمحمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تحول فوران¬های آتشفشانی سهند از فراتوماگمایی به نوع استرومبولی بر اساس مطالعه پیروکلاستیک¬هااحمد جهانگیری۱سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین شناسی اقتصادی معدن باریت ورده کردان کرجاحمد خاکزاد - شهناز مولاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی کانسار مس باغ خشک (شمال شرق سیرجان)احمد خاکزاد- شکوفا شعبانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی حداقل ذخیرۀ هدف قابل قبول در پروژه‏های طلااحمد رضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی ذخیره کانسار فسفات اسفوردی به کمک نرم¬افزار DATAMINEاحمد رضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
طراحی و تهیه بانک داده و نرم¬افزار تخمین هزینه ماشین¬آلات پروژه¬های معدنیاحمد رضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین ویژگیهای زمین ساختی جبه بالایی گستره البرز بر اساس جدایش فاز SKS امواج زلزلهاحمد سدیدخوی دانشجویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خطر نشست و تورم زمین در شهر کرمان با استفاده از GISاحمد عباس نژاد،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی در غرب کرماناحمد عربسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل فرایند حرکت و لغزش زمین لغزه ها بر پایه مدل اتومات سلولیاحمد فهیمی فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
خصوصیات زمین شناسی ، دگرسانی و ژئوشیمیائی وبررسی نوع پوشش شسته شده (Leached Cap)کانسار پورفیری چاه فیروزه ( شمال باختری کمربند کرمان)احمد کاظمی مهر نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
زمین ریخت شناسی زمین ساختی نیمه شمالی ورقه قائم شهراحمد لشگریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین