مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی تأثیر پارامتر‌های واریوگرام بر مدل عیاری کانسار مس سونگوناحمدر ضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
محاسبه عیارحد در کانسارهای تک و چند فلزیاحمدرضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی تأثیر پارامتر‌های جستجوی نمونه بر مدل‌سازی ذخایر مس پورفیریاحمدرضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی ذخیره کانسار فسفات اسفوردی با شبکه¬های عصبیاحمدرضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
محاسبه سوی تنش های اصلی اعمال شده بر سد امیرکبیراحمدیان سسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین مدل پوسته برای شمال غرب ایران با استفاده از برگردان همزمان داده های زمانی زلزله های محلیاسماعیل بایرام نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی توانائیهای شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی آبخوانهای کمپلکساصغر اصغری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه هیدروشیمی و ارتباط هیدروژئولوژیکی آبخوانهای کارستی و بازالتی دشت های بازرگان و پلدشتاصغر اصغری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
زمین شیمی و منشأ کانسارخاک نسوز سمیرماعتمادی، بیژنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی آلودگی منابع آب تکهای معدنی I, II, III و روستاهای پایین دست معدن پلی متال تکنار( بردسکن)اعظم نیلوفرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های زغالدار تشکیلات شمشک در منطقه طزره (شاهرود) با نگرشی ویژه بر فسیل های گیاهی منطقهافسانه حیسنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه¬ نگاری سکانسی سازند تله¬زنگ در برش نمونه و برش سطحی کیالو (جنوب لرستان)افشین زهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نقش فعالیت های لرزه زمین ساختی در تکامل مورفوتکتونیکی دریاچه ارومیه و تشکیل پادگانه های ساحلی آنافشین مستقیمی - یوسف ستار زاده - مهدی زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
زون بندی شیست های دگرگونی شمال گلپایگان با استفاده از تصاویر ماهواره ایافشین واسعی- آذر جابریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تأثیر پارامترهای شیمیایی نهشته های مارنی بر خصوصیات زمین شناسی مهندسی آنها (با تأکید بر دوام پذیری)در منطقه قماکرم کرامتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ژئوشیمیایی و ارتباط تکتونیکی و پترولوژیکی منطقه گلوچاه ده سلم با کانی سازی طلاالهام چیت گریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آنومالیهای هیدروشیمیایی موجود در آبخوانهای دشتهای بازرگان و پلدشتالهام فیجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
میکروبیواستراتیگرافی فرامینیفرهای بنتیک سازند تاربور در برش جنوب شرق شیرازالهام یوسف زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
میکرو فاسیس ها و محیط رسوبی سنگ های دونین ناحیه چاهریسه (شمال شرق اصفهان)امراله صفری- عبدالحسین کنگازیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تفکیک بلوکهای پرعیار کانسار آهن چغارت براساس شبیه سازی شاخصامید اصغریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین