مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
دگرسانی و کانی زایی در ولکانیک های غرب میانهپریوش مهدوی٬سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد تصاویر هایپراسپکترال در تهیه نقشه پراکندکی کانیهاپوران بهنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
دیدگاه‌های زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی در آب‌بندی ساختگاه سد کلقان‌چایتورج پناه‌برحق- قدرت برزگریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
امکان‌سنجی تولید نقشه زمین‌شناسی رقومی ۱:۲۵۰۰۰ به دو روش فتوگرامتری و فتوموزائیک عکسهای هواییتورج مجیدی فیض آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی و بهینه¬سازی شبکه پیزومتری با استفاده از روش¬های ژئواستاتیکی و تفاضلات محدودجابر مظفری­زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تصحیح ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان با استفاده از مدل تفاضلات محدود(MODFLOW ) و روش کریجینگجابر مظفری­زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ماگماتیسم ترشیری در بخش شرقی کمربند ولکانو پلوتونیکجمال قویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
شواهدی از کانی­سازی اپی­ژنتیک عناصر قلع-نقره در شمال روستای شریف­آباد (جنوب مشهد)جمال قوی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه محتوی فرکانسی و افت تنش شتابنگاشتهای لرزه اصلی زمینلرزه درب آستانه (سیلاخور)جمیله واشقانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ابزاربندی و رفتارنگاری سدهای خاکی و بررسی نفوذ آب از تکیه گاه، بدنه وفونداسیونجواد بیرامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مجموعه اولترامافیک- مافیک سیخوران؛ افیولیت یا دیاپیر گوشته ای؟حبیب الله قاسمی- مسیب سبزه ئی- تیری ژوتوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پراکندگی طلا، نقره، مولیبدن، مس و عناصر دیگر در گوسن های اطراف سر چشمه (کرمان) و کاربرد اکتشافی آنهاحبیبه عطا پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
آنالیز داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان با استفاده از روش آنالیز همبستگی متعارفحجت الله رنجبر- مصطفی شاه حسینی- ماه بانو تاتاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تهیه مدل ریاضی به منظور اعمال مدیریت بهینه کمی و کیفی آبخوان مطالعه موردی آبخوان دشت نیریزحجت اله ناصریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین مرز دونین- کربونیفر بر اساس کنودونت ها در شمال غرب کرمانحدیث نجیب زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی رخداد فلززایی مس - نقره رسوبی تیپ کوپرشیفر در شمال استان کرمان- مطالعه موردی: معدن مس مارکشه راورحسن آذرآئینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
برداشتهای ژئوفیزیک هوایی در منطقه بزمان (سیستان و بلوچستان)حسن خیرالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیک هواییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی وضعیت کانی زائی طلای نوع سولفیدی منطقه نبی جان با استفاده از اطلاعات زمین شناسی و ژئوفیزیکحسن شکوئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی کانی شناسی اولیه و نقش آن در بازسازی محیط رسوبی سازند آسماری، میادین نفتی هفتکل و کرنجحسین امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پالئواکولوژی و پالئوبیوژئوگرافی فونهای مرجانی الیگوسن- میوسن پایینی در ایرانحسین ترابی- حسینعلی بگی- اصغر اعتصامپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین