مقالات

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
چینه شناسی، متامورفیسم و ماگماتیسم بخشی از زون سنندج- سیرجان واقع در شمال جاده ازنا به دورودمحمدرضا -سهندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیپنجمین گردهمائی علوم زمین
معرفی دو محدوده افیولیتی در منطقه تکابمرتضی مومن زاده- عمران رحیم نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپنجمین گردهمائی علوم زمین
سن افیولیتها در زون سنندج- سیرجان و حاشیه خرد شده زاگرسمسیب-سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپنجمین گردهمائی علوم زمین
پترولوژی و ژئوشیمی افیولیتها وسنگهای وابسته در زاگرس سوچر، نیریز، ایرانمحسن- آروینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپنجمین گردهمائی علوم زمین
معرفی فسیل آلگی Kamaena cf. Delicata Antropov کربونیفر زیرین در ایران (شرق ایستگاه توانیر، جاده سیرجان- نیریز)مینا- نوازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیپنجمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از سنگواره ها در تعیین وضعیت زمین و ریتم های کیهانی در گذشتهمینا- نوازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیپنجمین گردهمائی علوم زمین
کانی سازی اسکارن در منطقه کوه گبری رفسنجانعلیجان آفتابی- احمد عباس نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیپنجمین گردهمائی علوم زمین
ذخایر تیتانیوم ناحیه کهنوجسلیمان- کو ثریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافپنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر تکتونیک بر آبهای سطحی و کارستی در شیرازقدرت الله فرهودی -عزت الله رئیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیپنجمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد مطالعات پتروگرافی ذغال در کمک به حل مسایل زمین شناسی ناحیه طبسمحمدمهدی- فضلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپنجمین گردهمائی علوم زمین
ساختار رویشی پارسهمایون - مطیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافپنجمین گردهمائی علوم زمین
یافته های زمین شناسی ناحیه گرگانرضا - صالحی رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیپنجمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی کوه طلحهفرهاد -وحدتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیپنجمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر محیط رسوبگذاری سازند شوریجه (کرتاسه تحتانی) در شرق حوضه کپه داغسیدرضا-موسوی حرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییپنجمین گردهمائی علوم زمین
زمین ریخت شناسی تراورتن های آذر شهر (آذربایجان خاوری)محمدحسن - نبویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپنجمین گردهمائی علوم زمین
الگوی ژئو دینامیکی تشکیل آمیزه های رنگینمسیب- سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپنجمین گردهمائی علوم زمین