مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تعیین محیط تکتونوماگمایی منطقه معدنی چغندر سر با نگرشی به عوامل کانه زایی(خاوراستان سمنان- شمال خاوری ایران)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
فاکتورهای کنترل¬کننده توزیع عناصر در سیستم پورفیری مسجدداغی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ایزوتوپ¬های هیدروژن و اکسیژن در سنگ¬های منطقه کانساری موته(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی¬های ژنتیکی و کانی¬شناسی با استفاده از توزیع REE ها در کانسار سرب دونا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانه زایی مس و آهن رگه ای در گنبد آتشفشانی پناه کوه یزد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ژئوشیمیایی طلا، پلاتین و عناصر همراه در کلاهک اکسیدی اطراف کانسار سرچشمه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه کانی شناسی و زمین شیمی معادن زغالسنگ کارمزد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه تغییرات جرم عناصر در طی آلتراسیون هیدروترمال در گرانیت طلادار آستانه (زون سنندج-سیرجان، جنوب‌غرب اراک)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه مکانیسم ته نشست سولفیدی و ارائه مدل ژنتیکی کانسار سرب رضاآباد ، شمال شرق سمنان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نقش عوامل میکروبیو لوژیکی درشناسائی مناطق امیدبخش معدنی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پتانسیل طلا در زون ارومیه دختر ناحیه جنوب غربی استان قم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پتروگرافی و ژئوشیمی کانسارهای کرومیت آباده- طشک، استان فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
زون‌بندی مخزن داریان میدان نفتی رشادت به واحدهای جریان بر پایه روش آماری زون‌بندی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تخمین تراوایی با استفاده از شبکه عصبی در یکی از میادین نفتی ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ژئوشیمیایی پوش¬سنگ گچساران و سنگ¬های منشاء احتمالی در میدان¬نفتی مسجدسلیمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی تراوایی سازند کنگان با استفاده از داده های نگار CMR و مغزه در میدان پارس جنوبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
اثر جایگزینی نفت بر دیاژنز سنگهای مخزنی کربناته(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی بلوغ و محیط رسوبگذاری بیتومین شیل پوش سنگ مخزن آسماری در میدان نفتی پازنان با استفاده از آنالیزهای GC-MS و ایزوتوپی ((δ۱۳C و δ۳۴S))(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تخمین تراوایی توسط تکنیک منطق فازی در میدان پارس جنوبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی شکستگی¬ها و علت هرزروی گل با استفاده از ابزارFMI(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین