مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی رابطه سکانس استراتیگرافی و ارزیابی کیفیت مخزنی , سازند آسماری میدان شادگانمهدیپور, ضرغام ـ امینی,عبدالحسین ـ جعفری, جلیلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تاثیر اکسیداسیون و احیاء بر فازهای ایلمنیت و تیتانومنیتیت کنسانتره قره آغاجمهدی منتجمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تولید دومرحله ای کربن فعال توسط روشهای شیمیایی و فیزیکیمهدی صفاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد نشانگر های لرزه¬ای در تفسیر زمین شناسی مخزن هیدروکربوری دشت گر گانمهدی رضواندهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تجزیه و تحلیل سرعت بر اساس اصل بیشینه آنتروپیمهدی جوانمرد- علی دباغسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین نفوذپذیری سنگ مخزن میدان پارسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیمهدی تدینی ، احمد رضا ربانی و مجید نبی بیدهندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی فرآوری گیلسونیت به روش ثقلیمهدی ایران نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بازیابی طلا از کربن های فعال موجود در سد باطله مجتمع طلای موتهمهدی استادرحیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
سایزموالکتریک روشی موثر و مطمئن در اکتشافات زمین شناسیمنصوره منتهایی و محمد علی ریا حیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
جهت تنش‌های درجا در میدان گازی پارس‌جنوبی براساس نمودارFMIمعصومه خان‌محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نقش رس و سیمان در تعیین رفتار مهندسی سنگهای تورمیمظاهر یاوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی سطحی مناطق متأثر از تراوش‌های طبیعی شور- اسیدی ( مطالعه موردی جنوب غرب استرلیا )مصطفی رقیمی ، مهروز اسپندیارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
جلوه هائی از دیاپیریسم در ایران زمینمسیب - سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد توزیع فرکتال در تخمین تخلخل سنگ مخزن هیدروکربوریمسعود- نغزگوی کهنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی و تخمین ذخیره به روش زمین‌آماری برای بلوک ۷ گل‌بینی معدن بوکسیت جاجرممسعود منجزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
طراحی الگوی آتشباری معدن نمک سرخه با هدف کاهش سنگهای درشتمسعود منجزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی ذخیره کانسار سنگ آهن میشدوانمسعود منجزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین ضرایب آرچی (a,m) وانواع پردازش آنها،برای سازند آسماری یکی ازمیادین نفتی جنوب غربی ایرانمسعود رحیمی، دکتر محمد رضا رضایی ،عزت اله کاظم زاده ،کاظم سعادتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی های ژئو فیزیک هوایی به روشهای مغناطیس سنجی، مقاومت ظاهری و رادیومتری در برگه ۱:۱۰۰,۰۰۰ پاریز در راستای اکتشاف مس و طلای اپی ترمالمژگان- علویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیک هواییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین میزان نرخ روکنی (denudation) و شناسایی مناطق روباره‌برداری شده (exhumed regions) در البرزمریم نفریهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین