مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تحلیل ساختاری کوه لغزش در هاونانمحمد مهدی- خطیبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد داده های لرزهای بازتابی سه بعدی در چینه شناسی توالیها و اکتشاف پترولیوم: مثالی از میادین گازی خانگیران و گنبدلی در شمال شرق ایرانمحمد مختاری-سیدرضا موسوی حرمی- اسدالله محبوبی- مجتبی خراسانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
روش لرزه نگاری بازتابی کم عمق ,تکنیکهای برداشت و کاربردهای آنمحمد محمد نیا غلامحسین نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه درز و شکافهای آبدار به روش VLF و مقاومت ویژهمحمد کاظم محمد یاسر رادانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل پیش بینی حداکثر میانگین سرعت ذرات در تاسیسات سد آیدوغموش میانهمحمد کاظم حفیظی - ریحانه حفیظیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثر پارامترهای وارون سازی و توپوگرافی در مدلسازی داده های مقاومت ویژه و IP به منظور اکتشاف فلزات سرب و روی در منطقه شازند اراکمحمد کاظم حفیظیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
اثر ساختار خاک بر رفتار مقاومتی رس های سیلتی جنوب تهرانمحمد کاظم جعفری- همایون صنیعی- مجتبی حیدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاثیر رفتار ناهمسان (Anisotropy) سنگها در طراحی سازه هامحمد غفوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه پی جویی کانالها و قناتهای قدیمی در منطقه بریجستون شیرازمحمد علی ریاحی- حبیب علی زاده زکریاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبهء پارامتر فراوانی درزه، فاکتور کیفیت و مدول تغییر شکل سنگمحمد علی‌ ریاحی و ناصر طاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین‌ محل‌ گسل‌ پنهان‌ در ساختگاه‌ سد با استفاده‌ از توموگرافی‌محمد علی‌ ریاحی‌ و کامبیز تیمورنژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ضرایب دینامیکی و استاتیکی خاک در جنوب تهران‌محمد علی‌ ریاحی و ایرج مداحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی خصوصیت آب بندی سازند گچساران در سد سیمرهمحمد زارع- عزت الله رئیسی - مجید کمالی نیستانی - علیرضا افتخاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی منطقه درگهان جزیره قشممحمد رضا نیکودل- مجتبی حیدری-ماشاء الله خامه چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
عوامل موثر بر مقاومت برشی سطوح اره بر شده (saw cut) در سنگمحمد رضا نیکو دل- عباس باغبانیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثر آهک زنی بر بهسازی ویژگی های مهندسی رسوبات ریزدانه در شرایط اشباعمحمد رضا نیکو دل- حمید رضا زارعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی گسل دهشیر بر روی نقشه مغناطیسی آبادهمحمد رضا مشرفی‌فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد نشانه های زیستی Biomarkers در تشخیص منشاء موجودات تشکیل دهنده نفت، محیطهای رسوبی دیرینه و درجه پختگی رسوبات با استفاده از روشهای گاز کروماتوگرافی- طیف سنجی جرمی (GC- MS- MS) , (GC-MS)محمد رضا کمالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
روشی نوین در محاسبه آب اشباع شدگی موثر در مخازن نفتی حاوی رسمحمد رضا رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی و مقایسه خواص پتروفیزیکی سازند کنگان و بخش فوقانی سازند دالان در چاههای هوا- ۱ و شانول-۲محمد رضا رجلی-محمد رضا رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین