مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
استفاده از روش CRP برای آشکارسازی گسل در مسیر تونل انتقال آب: یک مطالعه موردیمحمد رضا داودی رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ویژگی های مهندسی سنگ های مارنی سازند آغاجاری در جزیره فشممحمد رضا نیکو دل- ماشاء ا... متولی زاده کاخکی - مهدی خامه چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی امکان جایگزینی مصالح سنگی با بتن پلیمری در مناطق دریایی و دریاچه ای بسیار شورمحمد رضا نیکو دل- علیرضا ناصحی- فریبرز حرفه دوستسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ناپایداری شیبها در مرحله نگهداری سازه های خطیمحمد حسین قبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه مقاومت ظاهری زمین از داده های VLF-EMمحمد حسین اسدیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
برآورد بلوک‌های تشکیل شده در مسیر تونل دسترسی تالون (آزاد راه تهران شمال)محمد حسن نظر‌ی ماشاالله خامه‌چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تلفیق داده های ماهواره ای TM و ﮊئوفیزیک هوایی برای اکتشاف کانی زائی فلزات پایه و طلا در ناحیه شیخ طبق میانهتلفیق داده های ماهواره ای TM و ﮊئوفیزیک هوایی برای اکتشاف کانی زائی فلزات پایه و طلا در ناحیه شیخ طبق میانهمحمد بلوکی۱ - محمد جعفر محمد زاده۲- بهرام سامانی۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل داده های ژئوفیزیک هوایی با استفاده از روش PCA به منظور اکتشاف کانی زائی فلزات پایه و طلا - ناحیه شیخ طبق میانهمحمد بلوکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر کمی و کیفی داده های ژئوفیزیک هوایی در پی جویی اورانیم در قسمتی از ناحیه آبریزمحمد احسان حکمتیان* عباس رضائی آشتیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیک هواییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی میزان اهمیت مطالعات زمین شناسی در فعالیت های سدسازی با نگرشی ویژه بر سد مخزنی میرزای شیرازیمحسن پورکرمانی- مهندس محسن هدایتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تاثیر سایش بر درجه آزادی آندالوزیت بزمان و تعیین شرایط بهینهمجید طاطاری۱، احمد امینی۲، محمد نوع پرست۳، منوچهر اولیاءزاده۴سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
جایگزینی مجموعه سنگ های دگرگونی پشت بادام به عنوان بخشی از بقایای پالئوتتین در باختر ریزصفحه ایران مرکزیمجید شاه پسندزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پی‌جویی کرومیت در مجموعه افیولیتی سبزوار با استفاده از داده‌هایمغناطیس هواییمجید بیکی، ابوالقاسم کامکار روحانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی ژئوتکنیکی نهشته‌های کواترنری در محدوده مرکزی تهرانماشااله خامه‌چیان، جعفر غیومیان،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین تراوایی در یک مخزن کربناته با استفاده از مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی و سیستم های هوشمندماشاءاله تسلیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی زمین شناسی مهندسی پی آبرفتی ضخیم در ساختگاه سد غازان خویماشاءالله خامه چیان- ایرج گلابتونچی-کریم روشن بختسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تراکم پذیری خاک در ارتباط با شرایط زمین شناسیماشاءالله خامه چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و محیط زیست دشت ورامینماشاءا... خامه چیان- کاظم مرادی- جعفر غیومیان- محسن شریعت جعفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پتانسیل تورم پذیری سنگ های مارنی سازند آب تلخماشاء ا... خامه چیان- حامد رضایی- محمد رضا نیکو دلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
اکتشافات ژئوفیزیکی بروش سایزموالکتریک(ESP)م.منتهایی م.ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین