مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تعیین دما و فشار دگرگونی هاله مجاورتی شرق شاهین دژ و محاسبه موقعیت واکنش شکست مسکویت و بیوتیتم. مجردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه ژئوشیمیائی نفت مخزن آسماری میدان نفتی هفتکل با مخزن بنگستان نفت سفید با استفاده از داده­های حاصل از دستگاه کروماتوگرافی گازی- طیف­سنجی جرمی (GC-MS)لیلا شعبانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل تکتونیک مکران با استفاده از داده‌های مغناطیس هوائیلقمان نمکی- ناصر حسین‌زاده گویا- علی آقانباتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مهاجرت پیش از برانبارش عمقی به روش کیرشهفکسری امامی و محمدعلی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بازسازی لاگ های پتروفیزیکی با استفاده از تکنیک منطق فازیکدخدائی ایلخچی،علی- رضائی،محمدرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تخمین سرعت موج برشی از روی داده های پتروفیزیکی با استفاده از سیستم های هوشمندکدخدائی ایلخچی، علی، رضایی، محمدرضا ، برآبادی، عبدالهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه زرین آباد به کمک روش ژئوالکتریکی دوقطبی-دوقطبیکاوه طالبی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش تجربی در بررسی پایداری سطوح شیبدار سنگیکامران گشتاسبی- مهدی حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نقشه پهنه بندی خطر فرو نشست زمین در گستره استان لرستانکامبدامینی حسینی- پدرام بحرینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین مقاومت تک محوری در خاکها و بررسی صحت نتایج، با استفاده از آزمایش تحکیمکاظم مرادی- وحید فرج پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد شبکه­ عصبی مصنوعی در تعیین تراوایی و شعاع گلوگاه تخلخلقدم­خیر گراوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی نشانه های زیستی شاخص منشا پختگی ماده آلی و محیط رسوبی در رسوبات کرتاسه ایران مرکزی منطقه خور-بیابانک با استفاده از روش گاز کروماتوگرافی-طیف سنجی جرمیقدرت الله محمدی-محمد رضا کمالی- سادات فیض نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مزایای استفاده توام روش شلومبرگر و CRP در مناطق کارست ( مطالعه موردی روستای یخکش)قاسم قربانی رستمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
آنالیز داده های ژئوفیزیک هوایی و تلفیق آنها با استفاده از روش آنالیر مؤلفه اصلی (PCA) و تئوری فازی جهت ارائه نقشه پتانسیل یابی منطقه سرچشمه کرمانفیض اله معصومی،رضا فلاحتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل‌سازی معکوس دوبعدی داده‌های گرانیفیروز جعفری-سیدابوالحسن رضویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پدیده تلفیق­ شدگی نفتهای مخازن آسماری و بنگستان در میدان نفتی مارونفرید تژهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بکارگیری توموگرافی الکتریکی دوبعدی در تعیین مسیرهای جریان آب کارستفرهاد عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه شکستگی‌های سازندهای آسماری، پابده و گورپی، حاصل از لاگ‌های تصویری، در یک موقعیت ساختاری یکسانفرهاد خوشبختسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی های زمین شناسی مهندسی طرح جامع نیروگاههای زنجیره ای رودخانه پل کلو- یاسوجفردین بوستانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی دو بعدی معکوس داده های مقاومت ویژه مگنتوتلوریکفاطمه طهماسبی، علی مرادزاده ،‌ محمد مهدی فاتحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین