مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ثبت دگرشکلی های کششی و برشی توسط پورفیروبلاست های آندالوزیت در سنگهای دگرگونی منطقه همدان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و طبقه بندی چینهای پهلودار (Flanking Folds) در جنوب غرب بیرجند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاثیر فشار بر ویژگیهای فیزیکی-الکتریکی تعدادی ازنمونه های کربناته(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی بلوغ و محیط رسوبگذاری بیتومین شیل پوش سنگ مخزن آسماری در میدان نفتی پازنان با استفاده از آنالیزهای GC-MS و ایزوتوپی ((δ۱۳C و δ۳۴S))(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تخمین تراوایی توسط تکنیک منطق فازی در میدان پارس جنوبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی شکستگی¬ها و علت هرزروی گل با استفاده از ابزارFMI(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ساخت یک مدل ماشین هوشمند مشاوره جهت تخمین محتوای کربن آلی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه روش‌های رگرسیون چندگانه و شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد سرعت موج برشی از روی داده‌های پتروفیزیکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد لاگ انحراف سرعت در تشخیص نوع تخلخل و روند تراوایی مخزن آسماری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل زمین شناسی و برآورد حجم اولیه نفت درجای مخزن خامی میدان (M(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تاثیر انیدریت بر کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان و کنگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه نفت مخزن بنگستان میدان نفتی مارون با استفاده از روش کروماتوگرافی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی میزان بلوغ سنگ های منشاء چاه بینک - ۴(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
گذار از برپایی در کپه داغ به فرونشینی در کاسپین جنوبی،‌ معرفی گسله های نوشناخته گنبدکاووس و یساقی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تلفیق MCDM و GIS در مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه با تاکید بر منابع آب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی و تفکیک دگرسانی های در ارتباط با کانی¬زایی طلا به کمک پردازش داده¬های ماهواره¬ای استر در منطقه موته(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبدهای نمکی با استفاده از تحلیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مکان یابی صنایع معدنی زغالسنگ و سیمان در استان کرمان با استفاده از مدل منطق فازی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش Maximum Likelihood و مدل LMM برای برآورد میزان تغییرات مناطق بیابانی شرق اهواز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه¬ تکتونیک فعال منطقه¬ زاگرس با استفاده از شاخص¬های ژئومورفیک و پارامترهای مورفومتریک در محیط GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین