مقالات

نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تخمین سرعت موج برشی از روی داده های پتروفیزیکی با استفاده از سیستم های هوشمندکدخدائی ایلخچی، علی، رضایی، محمدرضا ، برآبادی، عبدالهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تخمین نفوذپذیری توده سنگهای درزه دار با توجه به مطالعات اکتشافی ( مطالعه موردی : تونل انتقال آب انوج به قمرود )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تخمین نمودارهای خام چاه نگاری با استفاده از روش شبکه عصبی در چاههای قدیمی نفتامیرحسین خاکبازان ، نادر فتحیان پور وعلی محمد باقریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تخمیین عمق دایک شیبدار با استفاده از پیچش اویلر بر سیگنال تحلیلی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تشخیص گنبدهای نمکی به روش گرادیان کل نرمال آنومالیهای گرانیحمید آقاجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تشخیص گونه های سنگی با استفاده از منطق فازی در یکی از مخازن نفتی ناهمگون ایرانعلی محمد باقری ، حسام آلوکی بختیاری ، بیژن بیرانوند و مهدی فصیحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعبیر و تفسیر و ارائه مقاطع رسانندگی- عمق داده‌های الکترومغناطیس هلیکوپتری حوزه فرکانس در منطقه کلاته رشم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعبیر و تفسیر و مدل‌سازی دوبعدی داده‌های مقاومت ویژه وپلاریزاسیون القایی اندیس معدنی پایندهعلیرضا عرب‌امیری علی مرادزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین تراوایی در یک مخزن کربناته با استفاده از مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی و سیستم های هوشمندماشاءاله تسلیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین تیپ سنگی در مخازن نفتی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ با مثالی از سازند آسماری در میدان مارونوحید توکلی، عبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین دما و فشار دگرگونی هاله مجاورتی شرق شاهین دژ و محاسبه موقعیت واکنش شکست مسکویت و بیوتیتم. مجردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین روابط تضعیف جنبش نیرومند زمینمهناز لطفی‏زاده ، فرزاد امانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون سنگ معدن کالکوسیت مجتمع مس سرچشمه در مقیاس آزمایشگاهیسید ضیاءالدین شفایی۱، محمد کارآموزیان ۲، صمد بنیسی۳ و افسر اسلامی۴سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین ضخامت حقیقی طبقات حفاری شدههمایون- مطیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین ضخامت رسوبات آبرفتی و واریزه‌ای در بستر رودخانه پلرودساناز شریفیان- علی مرادزاده، محمدعلی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین ضرایب آرچی (a,m) وانواع پردازش آنها،برای سازند آسماری یکی ازمیادین نفتی جنوب غربی ایرانمسعود رحیمی، دکتر محمد رضا رضایی ،عزت اله کاظم زاده ،کاظم سعادتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین غلظت فلزات سنگین در آبهای زیر زمینی شهرستان بردسکن ( استان خراسان )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین قابلیت لرزه خیزی و تحلیل خطر زلزله ساختگاه سد خاکی توزانلو در گز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین گروههای سنگی با استفاده از لاگهای پتروفیزیکی و داده های مغزه در سازند بورگاننظام وفا، سروشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین لیتولوژی و سیالات منفذی سازند شوریجه توسط داده های رقومی (خام و ارزیابی شده) نمودارهای ژئوفیزیکی و کاربرد آن در داده های لرزه ای بازتابیحسین اخوان- محمدرضارضایی- رسول اخروی - سیدرضا موسوی حرمی- سیدرضا رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین