مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ارزیابی فشار و دمای گرانودیویتهای توده نفوذی دم، شمال شرق اردستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه زرین آباد به کمک روش ژئوالکتریکی دوقطبی-دوقطبیکاوه طالبی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی کیفیت مخزنی سازند قممحمدرضا رضایی-محمدرضا کمالی-سیدعلی معلمی-جمشید رودسازسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی لیتولوژیکی و بافتی افق های کلیدی پوش سنگ مخزن آسماری میدان نفتی کوپال همراه با شناسایی بافت Hooper و Chevron(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی مخزنی بخش‌های کربناته سازند قم در چاه‌های البرز در حوضه قم، ایران مرکزیجواد هنرمند- محمدرضا رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی میزان بلوغ سنگ های منشاء چاه بینک - ۴(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی و تجزیه و تحلیل کارآیی اکتشافات ژئوفیزیکی انجام شده در کانسار مس علی آباد یزد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی و تعیین توزیع مکانی احتمال سیمان شدگی در نهشته های آبرفتی گستره شهری تهرانسید محمود فاطمی عقدا سجاد کاظم شیرودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی و تعیین میزان فرسایش پذیری حوزه های آبخیز شمال غرب شهرستان دامغان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی و مقایسه خواص پتروفیزیکی سازند کنگان و بخش فوقانی سازند دالان در چاههای هوا- ۱ و شانول-۲محمد رضا رجلی-محمد رضا رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی و مقایسه روشهای تجربی و آنالیز رگرسیونی برای محاسبه تراواییایرج محمّدپور، محمّدرضا رضایی، بهرام موحّد، نادر ثابتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی ویژگی های لرزه خیزی سد مخزنی کوار(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی ویژگیهای درزه نسبت به عمق در کیفیت توده سنگ(مطالعه موردی سد خیر آباد نیک شهر)علی ارومیه ای - پرویز روز خشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استاندارد رنگ در نقشه های زمین شناسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استحصال کانسنگ طلای معلمان در مقیاس نیمه صنعتیعقیل اجاقی، احمد امینی، سید محمد جواد شمسا، حسین مرادیعقیل اجاقی، احمد امینی، سید محمد جواد شمسا، حسین مرادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از داده های هرز روی گل حفاری به عنوان روش تکمیلی درتحلیل ساختاری میدان نفتی اهوازارزانی، علی- علوی، سیداحمد- حیدری، خسروسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش CRP برای آشکارسازی گسل در مسیر تونل انتقال آب: یک مطالعه موردیمحمد رضا داودی رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش Maximum Likelihood و مدل LMM برای برآورد میزان تغییرات مناطق بیابانی شرق اهواز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش ژئوالکتریک در تخمین دقیق هدایت ویژه الکتریکی آبپگاه زارع-محمدعلی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش شبیه سازی زمین آماری SGS در مدلسازی مخزن نفتی میشریفعلیرضا رحیمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین