مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی منشاء سولفید هیدروژن در مخازن گاز طبیعی جنوب ایرانمهندس محمد یونسی و دکتر احمد رضا ربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی منطقه¬بندی نواحی معدنی ورقه¬های کدکن و شامکان با استفاده از داده¬های ژئوشیمی آبراهه¬ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی میزان اهمیت مطالعات زمین شناسی در فعالیت های سدسازی با نگرشی ویژه بر سد مخزنی میرزای شیرازیمحسن پورکرمانی- مهندس محسن هدایتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی میزان تاثیر خصوصیات فیزیکی سنگها و خاکها بر روی کیفیت منابع آب شهر اراک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی میزان تنش و جابجایی تونل دایروی شکل بصورت سه بعدی براساس مدلهای مختلف کرنش(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی میزان نرمه زونهای مختلف معدن فسفات اسفوردی در خوراک ورودی کارخانه تغلیظسید ضیاءالدین شفاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی نتایج آزمایشهای پسیومتری در سنگهای سست (soft rock) سازند میشان در جزیره خارک و مقایسه آن در سنگهای مختلف(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی نفوذپذیری و تزریق پذیری ساختگاه سد- مورد مطالعاتی ساختگاه سد کوران بوزان (استان لرستان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی نفوذپذیری و راهکارهای آب بندی سد درونگر درگز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی نقش خرده­های رودیست برکیفیت مخزن سروک میدان نفتی آب­تیمورنجفی، محمود– سلیمانی، بهمن– امیری بختیار، حسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی نوع و منشأ دولومیت های مخزن بنگستان میدان نفتی بینک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی های زمین شناسی مهندسی طرح جامع نیروگاههای زنجیره ای رودخانه پل کلو- یاسوجفردین بوستانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی های زمین شناسی و تغییرات خطوط ساحلی منطقه بندکریان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی های ژئو فیزیک هوایی به روشهای مغناطیس سنجی، مقاومت ظاهری و رادیومتری در برگه ۱:۱۰۰,۰۰۰ پاریز در راستای اکتشاف مس و طلای اپی ترمالمژگان- علویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیک هواییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و آنالیز آماری همبستگی های موجود بین فلزات غیرآهنی و فلزات اصیل سنگهای معدنی درونزاد واقع در قفقاز کوچک (بخش آذربایجان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و اکتشاف پتاس با استفاده از داده های ثقل سنجی و مغناطیسیشهریار جوادی پور- علی مرادی تهرانی-عبدالرضا قدسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و شبیه سازی سیستم چاه پیمایی ژئوشیمی به منظور آنالیز عنصری سازند و سیالات آنعلیمحمد باقری ،علی اکبر رحیمی بهار، حسین حسین پورصیامی ، محمد محمدنیا ، حسام الوکی بختیاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و طبقه بندی چینهای پهلودار (Flanking Folds) در جنوب غرب بیرجند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و مقایسه کوچ‌های زمانی قبل و پس از انبارش بر رویداده‌های لرزه نگاری دوبعدیشادی قوامی، مجید نبی‌بیدهندی و مهدی مرادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و مقایسه نتایج آنالیز اسپکتروسکوپی و شیمی تجزیه تر کاتیون های آهن کانی بیوتیت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین