مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تهیه و مطالعه ساختار ملکولی کمپلکس دو هسته ای جدید آهن (III) [(OEOPFe)۲O] (SbF۶۲(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تهیه و بررسی ساختار بلوری دو کمپلکس از روی (II) به کمک دو سیستم انتقال پروتون(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تهیه و ساختار بلوری -N۲-(۴- پیکولیل) - N' - (۶- آمینوفنیل) تیواوره(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تهیه و شناسایی کمپلکس پروپان - ۱و۳- دی آمونوم بیس (پیریدین - ۲و۶- دی کربوکسیلاتو) زینکات (II)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تهیه و شناسایی نانو ذره های تنگستات های نیکل (II) و کبالت (II) با روش هیدروترمال و در مجاورت سورفاکتانت کاتیونی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تهیه پودرهای نانومتری LiMn۲O۴ به روش های مکانوشیمیایی و متعارف سرامیکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تاثیر مقدار آلاینده کادمیوم کلراید بر خواص ترموالکتریکی نیمرسانای نوع n با پایه بیسموت تلوراید(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تاثیر پخت بر ساختار بلوری لایه های نازک اکسید ایندیم آلاییده به قلع (ITO) تهیه شده به روش کندوپاش(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تاثیر آلایش نقره با درصدهای کم بر ابررسانای ErBa۱.۹K۰.۱Cu۳O۷-d و ErBa۲Cu۳O۷-d(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب رودکارون در محدوده گتوند - شوشتر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تولید شبه پتانسیل هیدروژن و اکسیژن و استفاده از آن در بررسی بلور یخ مکعبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تعیین حلالیت KH۲PO۴، رشد بلور آن از محلول با وجود افزودنی Al۳+ و تعیین سرعت رشد به روش اپتیکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تعیین خاستگاه تکتونیکی تودهای الیوین گابرونوریت خبر بر اساس شیمی کانی ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تعیین ریزساختار مواد بلوری به روش وارن - اورباخ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
حد بحرانی تغییر ساختار کریستالی - مغناطیسی در جایگزینی عناصر یک ستون(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
روش تهیه اکسید مختلط Ce-Zr-Ba و Ce-Zr-Mg(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
رخداد گاهگاهی رگه های کوارتز تورمالین دار در مجموعه سنگ های دگرگونی - فوق بازی جنوب مشهد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
رشد ناحیه ای بلور(Bi۲Te۳)۰.۲۵(Sb۲Te۳)۰.۷۵ و بررسی تغییرات رسانایی الکتریکی در راستای رشد به کمک شبیه سازی فرایند رشد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
رشد پورفیروبلاست های دگرگونی مجاورتی گرانیت شاهکوه همزمان با مراحل دگرریختی (جنوب بیرجند)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
رشد بلور مخلوط K(۱-x)NaxCl با درصد ترکیب مختلف و مطالعه خواص فیزیکی آن با روش های پراش اشعه ایکس، طیف نمائی جذب، سختی سنجی و ...(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران