مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
یافتن پیش نشانگر میان مدت زلزله با استفاده از روش PCA(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
هم تراز سازی داده های مغناطیس هوایی منطقه بیرجند به روش اسپلاین های مکعبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نشانگرهای طیفی لحظه ای با استفاده از تبدیل های زمان - فرکانس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نحوه تخلیه انرژی در فلات ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مقایسه شبه مقطع حاصل از تصحیح موقعیـت و شبه مقطع و مدل بدست آمده توسط نرم افـزار RES۲DINV برای آرایه دوقطبی- دوقطبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مقایسه روشهای آمـار کلاسـیک و فرکتـالی در معرفی اندیسهای معدنی اورانیوم، با اسـتفاده از داده های ژئوفیزیـک هـوایی در فـاز شناسـایی منطقه برندق(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مطالعه و مقایسه روشهای وارون سازی بـر پایـه مدل و اسپایکهای پراکنده(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مطالعه موردی بر فرایند بـارش منـاطق تهـران تحت تأثیر آلودگی ذره ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مطالعــه تولیــد و مهــاجرت مــذاب در منــاطق فرورانش به کمک شبیه سازی جریان دو فاز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مطالعــه bay هــای ثبــت شــده در رصــدخانه مغناطیسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشـگاه تهـران ( ۱۹۸۰ - ۱۹۷۱)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مطالعات مغناطیسی و رادار بـر روی طـاق هـای عمارت تاریخی خسرو در شهر قصر شیرین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مطالعات ژئوالکتریـک جهـت بررسـی وضـعیت آبهای زیرزمینی به منظور ارائه الگوی زهکشـی محدوده آنومالی شماره ۳ معدن سنگ آهن گـل گهر سیرجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مدلسازی وارون ترکیبی داده های مقا ومت ویـژه با آرایه هـای شـلومبرژه و دوقطبـی - دوقطبـی بمنظور تعیین مسیر درز و شکافهای آبدار(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مدلســازی داده هــای IP و RS جهــت اکتشــاف ذخیره طلای اپی ترمـال روسـتای زاگلیـگ در شهرستان اهر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مدل سازی معکوس داده هـای سـونداژ مقاومـت ویژه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
لرزه نگاری با کابل قائم و کـاربرد آن در مطالعـه محیط های VTI,HTI(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
لرزه خیزی پاکستان با تأکیدی بـر زلزلـه اخیـر پاکستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کاربرد مطالعات ژئوفیزیک در شناخت و بررسـی پدیده کارست در ساختگاه سـدها و تونـل هـای بلند انتقال آب در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینـی نمودارهای پتروفیزیکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کاربرد ژئوفیزیک در باسـتان شناسـی ( تطبیـق چاههای حفاری شده با نتایج مطالعات ژئوفیزیک در منطقه گرگوند )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران