مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کاربرد زنجیـره مـارکف در بررسـی احتمـالات خشک و ترسالی و مقایسه آن با توزیـع نرمـال ( مطالعه موردی ایستگاه قزوین )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کــاربرد روشــهای لــرزه ای MASW و SFR در محاسبه مدل سرعت امواج S و ضرایب کشسانی لایه های سطحی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کاربرد روش آنالیز طیفی در تفسیر نقشـه هـای مغناطیسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کاربرد تبدیل موجک پتانسیلی در آشکارسـازی بی هنجاری گرانی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کـــاربرد تبـــدیل S در شناســـایی مخـــازن هیدروکربوری روی مقاطع لرزه ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کــاربرد تــابع انتقــال گیرنــده در مطالعــه ناهمســـانگردی : مطالعـــه مـــوردی تعیـــین ناهمسانگردی پوسته البرز مرکزی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
فعالیــت لــرزه خیــزی ترکیــه و مقایســه آن بــا لرزه خیزی فلات ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
فرایند تشکیل جبهه های میان مقیاس و مقایسه نتایج روشهای مختلف مطالعاتی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای GPS و کاربرد آن در مطالعات ژئودینامیک و پیش بینی زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
ساختار و ارزیا بی جریان درونی گپ در درون دره سپیدرود،منجیل، برای سه روز در جولای ۲۰۰۵(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
خصوصیات زلزله اصلی و پس لرزه های زمینلـرزه ۴ اسفند ماه ۱۳۸۳ داهوئیه زرند کرمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
حل معـادلات آب کـم عمـق در صـفحه f بـا استفاده از روش ابر فشرده مرتبه ششم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
چگونگی تشـکیل اقیـانوس هـای بـازالتی مـاه، همرفتی ناشی از برخـورد شهاب سـنگی و تولیـد مذاب در جبه ماه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تهیه مدل هیدروژئولوژیکی آبخوان ها با تفسیر و مدل سازی داده های ژئوفیزیکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تفسیری بر برداشت های لرزه نگاری کم عمـق در استان لرستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تفســیر رادیــومتری و مغناطیســی هــوایی محدوده ای از منطقه اسـفوردی بـرای اکتشـاف اورانیوم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تغییــر میکروفیزیــک ابــر بــا اضــافه نمــودن هواویزهای حاصل از دریا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تعیین و بررسی پالس سوگیرش رکوردهای حوزه نزدیک زمینلرزه ۱۳۸۳ بلده - کجور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تعیین محل حفره هـای زیـر زمینـی سـاختگاه نیروگاه شهید مفتح همدان با مدل سـازی یـک بعدی و دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تعیین گسترش کانی سازی اورانیوم با استفاده از همبستگی چاه ها در منطقه اکتشافی خشومی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران