مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تعیین ساختار سرعتی پوسته و مکان یابی دوباره کانون زمین لرزه های محلی در منطقه تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تعیین جابجایی و بزرگی زلزلـه پـنجم دی مـاه ۱۳۸۲ بم، ایران، با استفاده از داده های مـاهواره Envisat با روش تداخل سنجی راداری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تعیــین پارامترهــای مختلــف آلــودگی زیســت محیطی حاصل از باطله های معدنی با استفاده از روشهای مقاومت ویژه : یک مورد مطالعاتی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تضعیف نوفه های تصادفی از مقاطع لرزه نگاری سه بعدی در حوزه F-xy(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تضعیف نوفه لـرزه ای در مراحـل قبـل و بعـد از S و تبدیل S تصحیح با استفاده از تبدیل تعمیم یافته(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تضعیف بازتابهای چندگانه در حوضه فرکـانس -عددموج و تاثیر آن بر کیفیـت تحلیـل سـرعت داده های لرزه ای و نتایج نهایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تشخیص گسلها در مکعب داده هـای لـرزه ای بـا استفاده از نشانگر لرزه ای همدوسـی بـر مبنـای ساختار ویژه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تشخیص زمینلرزه و انفجار به کمک تبدیل موجک نمای هورست محلی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تشخیص دیواره ها و عمق آنها در سایت باستانی عمارت خسرو با استفاده از روش مغناطیسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تشخیص الگوهـای آمـاری منـاطق پرخطـر در منطقه البرز با اسـتفاده از شـبکه عصـبی خـود سازمان یافته کوهونن و مقایسه آن با الگـوریتم CORA-۳(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تخمینی از تغییر اقلیم آینده در شمالغرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تخمین نگار نوترون از روی نگارهای صوتی و چگالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تخمین عمق داده های مغناطیسی با اسـتفاده از تبدیل موجک پیوسته(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تخمین عدم قطعیت داده ها و مدل در مسائل معکوس خطی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تخمــین پارامترهــای کاهیــدگی بــا اســتفاده شتابنگاشتهای زلزله بم (۲۰۰۳)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تحلیل AVO جهت شناسائی مستقیم هیدروکربن بر روی یکی از میدانهای واقع در خلیج فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تجزیه و تحلیل و تلفیـق داده هـای ژئوفیزیـک هوائی با روش آنالیز مؤلفه اصلی(PCA) و تئوری فازی جهت تهیه نقشـه پتانسـیل یـابی منطقـه سرچشمه کرمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
پدیده های مغناطیسی وابسته بـه فعالیـت هـای لرزه ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
به کار گیری یک مدل لایه ی مرزی جـو شـهری برای پیش بینی آلودگی شـهرها بـا توپـوگرافی پیچیده ( منطقه تهران)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی وضعیت حوضه رسوبی منطقه رودان بندر عباس و احتمال نفوذ گنبد نمکی در منطقـه بـه کمک تلفیق داده های گرانی و مغناطیس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران