مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررســی وارونگــی دمــایی ( اینــورژن ) در شــهر اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی و مطالعه نوسانات ازن کلی جو با تغییرات تروپوپاز ( وردایست ) بر فراز شهر اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی و مطالعه زمین لغزه ها با استفاده از روش مقاومت ویژه الکتریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی نقـش رودخانـه زاینـده رود و پارکهـای اطراف آن در کاهش آلودگی هوای اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی میزان عدم اطمینان موجود در روشـهای برای پیش بینی محل سیالات مختلف نفتی AVO موجود در مخزن ماسه سنگی غار میـدان نفتـی ابوذر در شمال غرب خلیج فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی گسل منطقه دشت بیاض، لـرزه خیـزی و تحلیل زلزله ۳۱ آگوست ۱۹۶۸ آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررســی شاخصــها و ویژگیهــای یخبنــدان و پیش بینی تغییـرات زمـانی روزهـای یخبنـدان ( مطالعه موردی ایستگاه همدان )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی سازند هیدروکربوری قم در ایران مرکزی با استفاده از روشهای ژئوفیزیکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی زمان، مکان و انرژی تخریبی سونامی بـا مثالی از سواحل مکران ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی دینامیکی جبهه زایـی سـطوح میـانی و زبرین در سه سامانه چرخندی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی حساسیت روش تخمین سری بازتـاب بـا کمک شبکه عصبی هاپفیلد به نوفه و پهنای باند فرکانسی موجک چشمه لرزه ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی تغییرات میدان مغناطیسی ( ریزتپ های ) مرتبط با زمینلرزه های اطراف تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی تغییرات بلند مدت بارش کل و روزهـای بارانی در غرب و شمال غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی استعداد خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در چند نمونه اقلیمی ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی اثرات پارامترهای دینامیکی برروی لایـه ازن در ایســتگاه ازونســنجی اصــفهان در ســال ۲۰۰۴(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی اثر تصحیح خط مبنـا بـر روی جابجـایی نگاشــت و طیــف فوریــه بهمــراه مثالهــایی از زمینلرزه بلده - کجور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
برانبارش بدون کشیدگی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
اینورژن دو بعـدی داده هـای مقاومـت ویـژه بـا استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
اهمیت بکارگیری آرایه مربعی در سـونداژ زنـی الکتریکی و چگونگی تفسیر داده های آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
اهمیت آنالیز مدل های هـم ارز در مـدل سـازی داده های سونداژ الکتریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران