مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
آنــالیز ســینوپتیکی و دینــامیکی سیســتمهای بنــدالی و چرخنــدزایی روی مدیترانــه و روش تشخیص سیستم بندالی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
اثر اندازه گیری PMR در تفسیر بهینه مقاومـت ویژه الکتریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
ارائه یک مدل فیزیکی برای جریان داون برست و مقایسه با یک نمونه مشاهده در منطقه تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
ارزیــابی خورنــدگی خــاک بــا اســتفاده از روش مقاومت ویژه الکتریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
ارزیابی ساختارهای تحت ا لارضی بـا اسـتفاده از روش مقطع نگاری عمودی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
ارزیابی مجدد پروژه افـزایش بـارش در حوضـه آبریز سدهای کرج و لتیان بـا اسـتفاده از مـدل رگرسیون(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
ارزیابی ناحیه قم از نظر تشکیل تله های نفتی با استفاده از تفسیر و مدلسازی داده های گرانی و مغناطیسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
اســتفاده از اطلاعــات ژئوفیزیــک هــوایی در شناسایی خطواره هـای مـدفون و کـاربرد آن در لرزه خیزی استان آذربایجان شرقی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
اســتفاده از روش ســایزموالکتریک در بررســی زیرسطح کم عمق در شمال تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
استفاده از پارامترهای پلاریزاسیون القایی طیفی در کنــار پارامترهــای مقاومــت ویــژه و (SIP) پلاریزاسیون القایی برای تفسـیر شـبه مقـاطع حاصل از برداشتهای دو بعدی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
استفاده از تبدیل موجک بر روی داده های گرانی و تعیین عمق و شکل توده(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
استفاده از روش لرزه ای انکسـاری بـا متـد سـه بعدی (۳D) سه مؤلفه ای (۳C) جهت یافتن علت وجود نمک در دو منطقه ناحیه نیـو سـاوت ولـز (NSW)– استرالیا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
اعتبار سنجی مدل SHAW در تعیـین حـداکثر عمق نفوذ یخبندان در ایستگاههای شـهرکرد و ارومیه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
اکتشاف اورانیوم به روش ژئوفیزیـک هـوایی در فاز شناسایی در منطقه برندق(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
اکتشاف شکسـتگی هـای مـدفون آبـدار بـا روش مقاومت ویژه آرایه مربعی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
اهمیت آنالیز مدل های هـم ارز در مـدل سـازی داده های سونداژ الکتریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
اهمیت بکارگیری آرایه مربعی در سـونداژ زنـی الکتریکی و چگونگی تفسیر داده های آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
اینورژن دو بعـدی داده هـای مقاومـت ویـژه بـا استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
برانبارش بدون کشیدگی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررســی شاخصــها و ویژگیهــای یخبنــدان و پیش بینی تغییـرات زمـانی روزهـای یخبنـدان ( مطالعه موردی ایستگاه همدان )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران