مقالات

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
گیری طلا به روش جذب کربن اکتیو و آنالیز ICPمینو کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اندازه گیری طلا به روش آنالیز اسپکترومتری با آشکار ساز PMTمینو کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از سنگواره ها در تعیین وضعیت زمین و ریتم های کیهانی در گذشتهمینا- نوازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیپنجمین گردهمائی علوم زمین
معرفی فسیل آلگی Kamaena cf. Delicata Antropov کربونیفر زیرین در ایران (شرق ایستگاه توانیر، جاده سیرجان- نیریز)مینا- نوازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیپنجمین گردهمائی علوم زمین
رسوبات رودخانه ای - پیش رونده در قاعده سیلورین آغازین ایران مرکزی و معرفی سازند جدید شبجرهمیرعلیرضاحامدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
محیط‌های رسوبی کامبرین شرق ایرانمیرعلیرضا حامدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
بازنگری در سریهای ریزو و دزو و معرفی سازند جدید بنستان در ناحیه کوهبنان کرمانمیرعلیرضا - حامدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیسومین گردهمائی علوم زمین
نگرشی دوباره بر اردویسین ناحیه طبسمیرعلی رضا حامدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی بر مناطق ساختاری- رسوبی ایرانمیرعلی اکبر- نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
ارائه الگوی جنبشی و ارتباط آن با لرزه زمین ساخت منطقه قاین (با نگرشی ویژه به ناحیه جنوب غربی قاین)میرعلی اکبر نوگل سادات- منوچهر قرشی- ابراهیم غلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی زمین شناسی و پترولوژی ولکانیکهای گردنه بالیقلی (شرق بزقوش) با نگرشی بر پرلیتهای منطقهمیرعلی اصغر مختاری-منصور مجتهدی - علی عامریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
بررسی کانی شناسی کانسار مس اکسیده خاش از دیدگاه لیچینگمیرزاآقا محمدی سید عباس فاضلی، فتح الله مصوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
روش نوین برای تعیین میزان کربنات کلسیم در کانسنگ‌های فسفاتمیرزاآقا محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورعلوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی تأثیر ساختمان میکروسکپی سنگهای کربناتی بر خصوصیات پتروفیزیکی آنهامیررضا موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بــررسی هـاله‌های لیتوژئوشیمیایی عمودی عناصردر گمانه شماره ۸ معدن مس-مولیبدن پورفیری سونگون و اهمیت اکتشافی ناحیه‌ای آنهامیرداود طباطبایی رضایی و علیجان آفتابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
اثرات زیست محیطی بعضی از عناصر آب‌های سطحی و زیرزمینی در ارتباط با مناطق فروشست-اکسیدی، غنی‌شدگی‌ثانویه‌سولفیدی و ژرف‌زاد معدن مسمولیبدن پورفیری سـونگـون و خطـرات سلامـتی.میرداود طباطبایی رضایی و علیجان آفتابی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
ارائه ساختاری برای بانک اطلاعاتی داده های معدنیمیربهروز موسی پور[ علیرضاکیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
پتروگرافی و پترولوژی ولکانیکهای شمال خاروانا ( شمال آذربایجان خاوری )میر علی اصغر مختاری٭،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پترو گرافی و پترولوژی باتولیت قولان ( شمال آذربایجان )میر علی اصغر مختاری، حسین معین وزیری، محمد رضا قربانی، محمود مهرپرتوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ژئوشیمی عناصر نادر خاکی کانسارهای آهن- آپاتیت ناحیه بافق و مقایسه آن با ژئوشیمی توده‌های سینیتی مجاور و منشأ احتمالی آنهامیر علی اصغر مختاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین