مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
نهشته های ژوراسیک جاجرم، کپه داغ یا البرز شرقی؟(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نمونه برداری، آماده سازی و تعیین کمی مقادیر ناچیز کانیهای سنگین در سنگهای نرم و سخت بطریقه مطالعه کانیهای سنگینفرزاد- آزرمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین گردهمائی علوم زمین
نمک هرمز در دشت آبادان (جنوب غرب ایران)ایرج عبدالهی فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
نمایش نشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از روش اینترفرامتری در سنجش از دورمهدی آخوندزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نمایش نشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از روش SAR اینترفرامتری در سنجش از دور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۴
نمایش زمین لغزه با بهره گیری از تکنولوژی GPS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۴
نمایش داده های حاصل از اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای (روش تخمین شبکه ای توسعه یافته)پیام سودی شعارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی ویژه بر توزیع اندازه دانه ها و منشا بلورهای کردیریت در غرب توده پلوتونیک الوند، شمال تویسرکان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
نگرشی نوین در مسیریابی با استفاده ازمحیط های همراه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۴
نگرشی نوین بر تاثیر فرآیند انیدریتی شدن روی شاخص کیفیت مخزنی و واحدهای جریانیرحیم کدخدایی ایلخچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نگرشی نوین بر بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند الیکاعلی میثمی- مسعود لطف پور- علیرضا طهماسبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی نو درباره ساختارهای منطقه آذرین تبریز- بزمان بر پایه نتایج به دست آمده از تحلیل عناصر ساختاری منطقه راونج - دلیجانوحید حسینی تودشکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی نو در بررسی شواهد تکتونیک فعال گسل پیرانشهرمهرداد نیاسری- منوچهر قرشی- مرتضی طالبیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
نگرشی نو به فرونشست دشت مشهد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۶
نگرشی نو بر کانسارهای استراتاباند غیر سولفیدی روی و سرب در ناحیه کوهبنان – بهاباد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی نو بر ژنز کانسار اهن باباعلی، شمال غرب همدان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی نو بر بیواستراتیگرافی پاره­ سازند اول برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس و تعیینعباس قادری، سیدعلی آقانباتی، بهاءالدین حمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
نگرشی نو بر معدن سرب و روی علم کندیسیامک آریانپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی مورفو تکتونیکی بر گسل قطر- کازرون و گستره پیرامون آنقدرت الله فرهودی- رضا درخشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی مقدماتی بر جابجایی میدانی زمین لرزه های اخیر زاگرس با بادریچه مصنوعی Envisat استفاده از تصاویر رادارمه آسا روستاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین