مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تاثیر پوشش سنگی بر روی فرسایش و رسوب دو نوع خاک با استفاده از فلوم و شبیه سازی باران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی خاک در آبخوان میانکوه - استان یزد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تاثیر اجرای طرحهای مرتعداری در جلوگیری از فرسایش خاک در استان ایلام(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تاثیر تغییر استفاده از اراضی در تولید رسوب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در رخداد فرسایش خندقی و مرفولوژی خندق ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تجزیه و تحلیل منطقه ای رسوب معلق بر مبنای پردازش تصاویر ماهواره ای و تحلیل های GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تحلیل روابط آورد رسوب در ایستگاه های هیدرومتری حوزه هندیجان - جراحی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تحلیل سینوپتیکی و تعیین آب قابل بارش و شاخص های ناپایداری منجر به سیل در غرب کشور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تدقیق شکل کاربری کشور با کمک DEM راداری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تعیین تاثیر تخریب پوشش گیاهی و توسعه شهری در گسترش آبکندهای در جنوب استان فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تعیین تاثیر عوامل مدل های تجربی MPSIAC و EPM در برآورد رسوب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تعیین عمق سطح گسیختگی توده لغزشی - رسوبی گلدیان رودبار به روش ژئوالکتریک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
روند یابی رسوب روشی مناسب برای طراحی سازه های رسوبگیر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
رابطه بین خصوصیات شیمیایی خاک و مقدار سزیوم - ۱۳۷ در خاک های حوزه پخش سیلاب طاسران - کبودرآهنگ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
شبیه سازی فرسایش و رسوب با استفاده از مدلهای عددی و GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
عوامل کنترل کننده فرسایش نوع تافونی درماسه سنگهای سازند نیزار، شمال شرق ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
کاربرد تحلیل مجموعه های فازی در پهنه بندی خطر زمین لغزش و شرح سیستم کامپیوتری تهیه شده(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیدومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
محاسبه جابجایی های لرزه ای ایجاد شده در شیبهای سنگی توسط نرم افزار کامپیوتری R.S.S.A(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیدومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
مدیریت ایمنی خطر زلزله و زمین لغزه و نقش بیمه در جبران خسارت آنها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیدومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
مدیریت خطر زمین لغزش(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیدومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن