روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: