فرهنک نامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار مرداد ۱۳۹۶

مبلغ ‎ریال۳۰۰٬۰۰۰