گیاهان آب و هوای تریاس و ژوراسیک ایران مرکزی- شرقیناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: