زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارسناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

برای تهیه این کتاب از همه منابع موجود داخلی و خارجی و نتایجی به دست آمده از فعالیت‌های انجام شده در خلیج‌فارس استفاده شده

مبلغ ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: