محاسبه فرمول شیمیایی کانیهاناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

این کتاب به طریق سیستماتیک روش های نمایش نتایج یک آنالیز شیمیایی از کانی ها را به شکلی مناسب ارائه می دهد

ارسال با ایمیل: