تکتونیک ایراندسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

در این کتاب سعی شده تا دیدگاههای پژوهشگران مختلف در مورد بحث های گوناگون در قالب سرفصل درس تکتونیک ایران ارائه گردند.

مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: