فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

این فرهنگ توسط دکتر سید علی آقانباتی و تحت نظارت کمیته چینه شناسی ایران جهت بروز کردن بانک اطلاعات چینه شناسی ایران تهیه گردیده است

ارسال با ایمیل: