رسوبات تخریبی کواترنری، بافت و ساخت انواع اصلیدسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

هدف از ترجمه این کتااب معرفی رسوبات تخریبی جوان به محققات است. این کتاب به دلیل فراهم کردن اطلس رنگی و شرح خصوصیات بافتی و ساختی انواع مختلف رسوبات تخریبی

مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: