زیبایی های باداب سورتناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

با این کتاب گردشی زمین شناسانه درباداب سورت مازندران، دومین اثر طبیعی ملی ایران داشته باشید.

مبلغ ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: