عناصر خاکی کمیابدسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: