پتروژنز گرانیتوئیدهادسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۷
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: