دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایراننویسنده (ها) : دکتر قلمقاش
ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد