کتاب‌ها

نمایش 37 تا 54 مورد از کل 80 مورد

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۴

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۵

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۴

راهنمای برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰

راهنمای برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۷

ذخایر طلای ایران

ذخایر طلای ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دانشنامه گسله های ایران

دانشنامه گسله های ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

حقایق زمین

حقایق زمین

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۷

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۷

تریاس در ایران

تریاس در ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۸

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمنان

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمنان

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۷۵

ارزیابی زغال سنگهای ایران

ارزیابی زغال سنگهای ایران

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱