کتاب ها

دسته کتاب:

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

نویسنده (ها) : دکتر آقانباتی

قیمت : ‎ریال۳۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۸

اطلس نقشه های سازمان

نویسنده (ها) : جدیدی-امید اردبیلی-

قیمت : ‎ریال۱٬۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

مجموعه ای از مرجانهای ایران همراه با اطلس آنها

نویسنده (ها) : احمدزاده هروی

قیمت : ‎ریال۱۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۷

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

نویسنده (ها) : دکتر آقانباتی

قیمت : ‎ریال۳۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

ویژگی های سنگ های ماگمایی ایران ( جلد دوم )

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۷۸

ویژگی های سنگ های ماگمایی ایران ( جلد اول )

نویسنده (ها) : اصفهانی و شریفی

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۸

نویسنده (ها) : فاطمه هادوی

قیمت : ‎ریال۱۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۱

نانو فسیل های آهکی کرتاسه - کپه داغ

نویسنده (ها) : فاطمه هادوی

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۸۶

موزه راهبری و ضرورتها

نویسنده (ها) : دکتر جعفر طاهری

قیمت : ‎ریال۳۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵

مبانی زمین شناسی برای همه

نویسنده (ها) : حنانه حامی مطلق و امری کاظمی

قیمت : ‎ریال۲۲۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۶

ماگماتیسم در ایران

نویسنده (ها) : محمد هاشم امامی

قیمت : ‎ریال۱۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۹

گیاهان آب و هوای تریاس و ژوراسیک ایران مرکزی- شرقی

نویسنده (ها) : دکتر فاطمه واعظ جوادی

قیمت : ‎ریال۲۸۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲

قیمت : ‎ریال۳۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

فرهنک چینه شناسی ایران

نویسنده (ها) : اشتوکلین

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۰

نویسنده (ها) : دکتر آقانباتی

قیمت : ‎ریال۳۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۳

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

نویسنده (ها) : آغا مهدی آغایف

قیمت : ‎ریال۸۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

ژئو پارک های جهانی یونسکو و چشم انداز آن در ایران

نویسنده (ها) : امری کاظمی-بدری کلو -جدیدی

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۶

ژئوپارک ها رهیافتی نوین در آمایش سرزمین

نویسنده (ها) : بدری کلو

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

زمین لغزش ها

نویسنده (ها) : ضیاالدین شعاعی

قیمت : ‎ریال۵۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵