لیست کتاب ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۹۳ مورد.

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )
فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

نویسنده (ها) : دکتر آقانباتی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۸

فرهنگنامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری
فرهنگنامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

نویسنده (ها) : دکتر محمود مهرپرتو

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

اطلس نقشه های سازمان
اطلس نقشه های سازمان

نویسنده (ها) : جدیدی-امید اردبیلی-

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

مجموعه ای از مرجانهای ایران همراه با اطلس آنها
مجموعه ای از مرجانهای ایران همراه با اطلس آنها

نویسنده (ها) : احمدزاده هروی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۷

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )
فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

نویسنده (ها) : دکتر آقانباتی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

ویژگی های سنگ های ماگمایی ایران ( جلد اول )
ویژگی های سنگ های ماگمایی ایران ( جلد اول )

نویسنده (ها) : اصفهانی و شریفی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۸

نانو فسیل های آهکی ایران (کپه داغ -ایران مرکزی -مکران )
نانو فسیل های آهکی ایران (کپه داغ -ایران مرکزی -مکران )

نویسنده (ها) : فاطمه هادوی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۱

نانو فسیل های آهکی کرتاسه - کپه داغ
نانو فسیل های آهکی کرتاسه - کپه داغ

نویسنده (ها) : فاطمه هادوی

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۸۶

موزه راهبری و ضرورتها
موزه راهبری و ضرورتها

نویسنده (ها) : دکتر جعفر طاهری

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵

مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز
مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز

نویسنده (ها) : لورانس راب

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۸۷

مبانی زمین شناسی برای همه
مبانی زمین شناسی برای همه

نویسنده (ها) : حنانه حامی مطلق و امری کاظمی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۶

ماگماتیسم در ایران
ماگماتیسم در ایران

نویسنده (ها) : محمد هاشم امامی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۹

گیاهان آب و هوای تریاس و ژوراسیک ایران مرکزی- شرقی
گیاهان آب و هوای تریاس و ژوراسیک ایران مرکزی- شرقی

نویسنده (ها) : دکتر فاطمه واعظ جوادی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲

گوهر های پدیده دار
گوهر های پدیده دار

نویسنده (ها) : فرد و شارلوت وارد

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۳

فرهنک نامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری
فرهنک نامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶