کتاب‌ها

نمایش 37 تا 54 مورد از کل 89 مورد

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۵

روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری

روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۴

ذخایر طلای ایران

ذخایر طلای ایران

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دانشنامه گسله های ایران

دانشنامه گسله های ایران

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

حقایق زمین

حقایق زمین

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۷

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۷

تریاس در ایران

تریاس در ایران

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۸

تاریخ زمین شناسی و معدن کاری

تاریخ زمین شناسی و معدن کاری

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۰

پتروژنز گرانیتوئیدها

پتروژنز گرانیتوئیدها

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۷

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۱

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمنان

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمنان

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۷۵

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

الماس در طبیعت

الماس در طبیعت

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳