کتاب ها

دسته کتاب:

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

نویسنده (ها) : محمدرضا قاسمی

قیمت : ‎ریال۳۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نمونه های زمین شناختی

نویسنده (ها) : نازنین بدری کللو-علیرضا امری کاظمی

قیمت : ‎ریال۲۲۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

عناصر خاکی کمیاب

نویسنده (ها) : فلیکس پی. لسنوف

قیمت : ‎ریال۳۲۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

زمین شناسی کواترنر آبرفت های ایران

نویسنده (ها) : ناصر حسین خان ناظر

قیمت : ‎ریال۲۸۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

زمین ساخت ایران(کپه داغ)

نویسنده (ها) : دکترعلیرضا شهیدی، دکترحمیدنظری، دکترفرزین قائمی

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

زمین شناسی و سلامت

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

نویسنده (ها) : سعیدرضائیان لنگرودی، حسین طلبی زاده، راضیه لک

قیمت : ‎ریال۲۲۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۳

زیبایی های باداب سورت

نویسنده (ها) : محمدحسن نبوی

قیمت : ‎ریال۱۳۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

رسوبات تخریبی کواترنری، بافت و ساخت انواع اصلی

نویسنده (ها) : ای.روزیکوا،ام . روزیکا، ای. زمان، جی.کدلک

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا۱۰

قیمت : ‎ریال۱۸۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۱

چکیده ای از چینه شناسی ایران

نویسنده (ها) : منصور علوی نائینی

قیمت : ‎ریال۲۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

قیمت : ‎ریال۳۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد دوم)

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

قیمت : ‎ریال۳۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

قیمت : ‎ریال۳۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

زمین شناسی ایران

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

قیمت : ‎ریال۳۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

نویسنده (ها) : راس ک. داولینگ و دیوید نیوسام

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

قیمت : ‎ریال۳۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۲

تکتونیک ایران

نویسنده (ها) : دکتر منوچهر قرشی، دکتر مهران آرین

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

قیمت : ‎ریال۱۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

نویسنده (ها) : کولین دی. گریبل و آلن جی. هال

قیمت : ‎ریال۲۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲