کتاب‌ها

نمایش 55 تا 72 مورد از کل 89 مورد

ارزیابی زغال سنگهای ایران

ارزیابی زغال سنگهای ایران

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

قیمت : ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۱

پتروژنز گرانیتوئیدها

پتروژنز گرانیتوئیدها

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

پایه های زمین شناسی ساختمانی

پایه های زمین شناسی ساختمانی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

زمین ساخت البرز

زمین ساخت البرز

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

تکتونیک ایران

تکتونیک ایران

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

زمین ساخت ایران(کپه داغ)

زمین ساخت ایران(کپه داغ)

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

سنگ ها و کانی ها

سنگ ها و کانی ها

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد دوم)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد دوم)

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

چکیده ای از چینه شناسی ایران

چکیده ای از چینه شناسی ایران

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

رسوبات تخریبی کواترنری، بافت و ساخت انواع اصلی

رسوبات تخریبی کواترنری، بافت و ساخت انواع اصلی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹