خدمات الکترونیکی سازمان

عنوان خدمت کلان عنوان زیر خدمت نحوه ارائه زیرخدمتزیرخدمت خدمت لینک صفحه دریافت خدمت FAQSLAشماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
ارائه خدمات آزمایشگاهی زمین شناسی 13041250000ارائه خدمات آزمايشگاه هاي تجزيه شيميايي- 13041250102الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهlab@gsi.ir- 02164592211
ارائه خدمات آزمایشگاهی زمین شناسی 13041250000ارائه خدمات آزمايشگاه‌هاي كاني‌شناسي-13041250100الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهlab@gsi.ir- 02164592209
ارائه خدمات آزمایشگاهی زمین شناسی 13041250000ارائه خدمات آزمايشگاه‌هاي ژئوشيمي -13041250104الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهlab@gsi.ir- 02164592210
ارائه خدمات آزمایشگاهی زمین شناسی 13041250000ارائه خدمات آزمایشگاه های منیرالو گرافی- 13041250101الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهlab@gsi.ir- 02164592212
ارائه خدمات آزمایشگاهی زمین شناسی 13041250000ارائه خدمات تجزيه فلزات گرانبها -13041250103الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهlab@gsi.ir- 02164592208
ارائه خدمات موزه ای زمین شناسی 17022064000ارائه خدمات موزه ای زمین شناسی -17022064000الکترونیکی-حضوریمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهr_k_eghdami@yahoo.com - 02164592288 -09902578904
تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی 13041248000ارائه نقشه توپوگرافی اکتشافی -13041248108الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهmahdi.pourgholam@gmail.com - 02164592333-جناب آقای پورغلام
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش / نقشه آب زمين‌شناسي- 13041247108الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2284
تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی 13041248000ارائه گزارش / نقشه اكتشافات ذخایر طلا و فلزات گرانبها - 13041248103الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهmahdi.pourgholam@gmail.com - 02164592333-جناب آقای پورغلام
تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی 13041248000ارائه گزارش / نقشه اكتشافات ذخایر غيرفلزي -13041248102الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهmahdi.pourgholam@gmail.com - 02164592333-جناب آقای پورغلام
تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی 13041248000ارائه گزارش / نقشه اكتشافات ذخایر فلزي-13041248101الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهmahdi.pourgholam@gmail.com - 02164592333-جناب آقای پورغلام
تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی 13041248000ارائه گزارش / نقشه اكتشافات ذخایر ناحيه اي -13041248100الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهmahdi.pourgholam@gmail.com - 02164592333-جناب آقای پورغلام
تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی 13041248000ارائه گزارش / نقشه اكتشافات ژئوشيميايي- 13041250104الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهmahdi.pourgholam@gmail.com - 02164592333-جناب آقای پورغلام
تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی 13041248000ارائه گزارش / نقشه اكتشافات ژئوفيزيكي- 13041248107الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهmahdi.pourgholam@gmail.com - 02164592333-جناب آقای پورغلام
تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی 13041248000ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ژئوفيزيک هوايی -13041248109الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهmahdi.pourgholam@gmail.com - 02164592333-جناب آقای پورغلام
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش / نقشه رسوب‌شناسی-13041247111الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2282
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش / نقشه زمين‌شناسي زيست محيطي -13041247110الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2281
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش / نقشه زمين‌شناسي مهندسي و ژئوتکنیک -13041247107الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2283
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش / نقشه شيمي دريا و هيدرو ژئوشيمي -13041247112الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2278
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش / نقشه لرزه‌ زمين‌ساخت و زلزله شناسی -13041247109الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2277
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش / نقشه ژئوفيزيك دريا -13041247113الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2280
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش / نقشه ژئومورفولوژی و مورفوديناميك دريا و سواحل -13041247114الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2279
تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی 13041248000ارائه گزارش ارزيابي و مطالعات فني – اقتصادي ذخایر -13041248104الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهmahdi.pourgholam@gmail.com - 02164592333-جناب آقای پورغلام
تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی 13041248000ارائه گزارش حفاري‌هاي اكتشافي و نمونه برداری -13041248106الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهmahdi.pourgholam@gmail.com - 02164592333-جناب آقای پورغلام
تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی 13041248000ارائه گزارش و خدمات مشاوره ای فرآوري وكاربرد مواد معدني -13041248111الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهmahdi.pourgholam@gmail.com - 02164592333-جناب آقای پورغلام
تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی 13041248000ارائه گزارش و خدمات مشاوره ای كانه‌آرايي -13041248110الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهmahdi.pourgholam@gmail.com - 02164592333-جناب آقای پورغلام
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش و مقاطع میکروسکوپی ديرينه شناسي جانوري -13041247104الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2276
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش و مقاطع میکروسکوپی ديرينه شناسي گياهي -13041247105الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2275
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش و مقاطع میکروسکوپی سنگ ‌نگاری (پتروگرافی) -13041247103الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2274
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش/ نقشه زمين‌ ساخت -13041247106الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2273
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش/نقشه محيط هاي رسوبي ديرينه -13041247101الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2271
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش/نقشه و مقاطع میکروسکوپی سنگ‌شناسي - 13041247102الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2270
تولید و ارائه داده‌های علوم زمین-13041247000‌ارائه گزارش/نقشه چینه شناسی -13041247100الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهenayati7086@gmail.com - 02164592316 - 2272
تولید و ارائه داده‌های سیستماتیک علوم زمین و اکتشاف ذخائر معدنی رقومی تحلیلی مدلسازی -13041249000تولید و ارائه داده‌های سیستماتیک علوم زمین و اکتشاف ذخائر معدنی رقومی تحلیلی مدلسازی -13041249000الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهbakhsh81@gmail.com - آقای صبوری02164592355-09193136345
نمایش ۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.