گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه ۵تیر ماه ۱۳۹۹-قطور – استان آذربایجان غربیزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکزمین لرزهآذربایجان غربى
زمین‌لرزه ۱۷ تیر ۹۸ مسجد سلیمان-خوزستانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختخوزستان
زمینلرزه ۱۷ آبان ۹۸ منطقه ترکمنچای-مقدماتیزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختآذربایجان غربى
زمین‌لرزه ۲۷ بهمن ۹۸ لافت–هرمزگان-مقدماتیزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختهرمزگان
زمینلرزه ۱۷ آبان ۹۸ تَرک – آذربایجان‌شرقی-مقدماتیزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختآذربایجان شرقی
زمینلرزه ۲۶ اسفند ۹۸رویدر-هرمزگانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختهرمزگان
زمینلرزه ۴ اسفند ۹۸ قطور-آذربایجان‌غربیزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختآذربایجان غربى
گزارش مقدماتی سیلاب ۵ و ۶ فروردین ۱۳۹۸ شیراززمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکسیلفارس
گزارش مقدماتی ریزش سنگ سواد کوه یک فروردین۱۳۹۹زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکزمین لرزهمازندران
گزارش زمین لرزه خلیلی فارس ۲۰ خردادزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختفارس
گزارش مقدماتی زمین لرزه دوگنبدان کهگیلویه ۴ خردادزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختکهکیلوییه
گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه ۸فروردین ماه ۱۳۹۹فاریاب - کرمانزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکزمین لرزهکرمان
گزارش زمین لرزه فیروزآباد لرستان ۱۷ اردیبهشت تکمیلی.زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکزمین لرزهلرستان
گزارش زمین لرزه ۱۴خرداد ماه۱۳۹۹ -صالح آباد – استان ایلامزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختایلام
گزارش زمین لرزه ۴خرداد ماه ۱۳۹۹-گچسارانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختکهکیلوییه
گزارش زمین لرزه ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهرانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختتهران
گزارش زمین لرزه ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهرانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختتهران
گزارش زمین لرزه ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-فیروز اباد-لرستانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختلرستان
گزارش زمین لغزش‏های ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، منطقه دربندزمین شناسی زیست محیطیزمین شناسى زیست محیطىتهران
گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه فیروزآباد-لرستان ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکزمین لرزهلرستان