تعیین حداقل نمونه لازم برای اندازه‌گیری درجه آزادی کانه‌های مس‌دار در معدن مس سرچشمه

  تعیین حداقل نمونه لازم برای اندازه‌گیری درجه آزادی کانه‌های مس‌دار در معدن مس سرچشمه

نوشته : دکترصمد بنیسی*، حمید رضا ایرانمنش**، دکترمحمد رضا شایسته‌ فر*** و مینو بهروز****

چکیده

تعیین درجه آزادی کانه‌های با ارزش در کانسنگ  آسیا شده برای مشخص کردن کارایی مرحله خردایش و همچنین عملکرد فرایند جدایش در فراوری مواد معدنی،  از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ازآنجا که برای تهیه مقاطع صیقلی نیاز به قالب‌گیری ذرات است، ریز‌نمونه‌ برداری و قالب‌گیری در برآورد درجه آزادی مؤثر است.

در مجتمع مس سرچشمه برای قالب‌گیری ذرات از روش گرمایی تحت فشار (° F 300 و 4000psi) استفاده می شود. در این مقاله، روش تعیین درصد وزنی کانه‌های  مس‌دار (کلکوپیریت، کلکوسیت و کوولیت) و چگونگی محاسبه خطای برآورد درجه آزادی آنها،  بررسی می‌شود. برای به‌دست آوردن نسبت وزنی مناسب نمونه کانسنگ  آسیا شده به پودر قالب‌گیری، 10 نمونه با 5  نسبت وزنی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بهترین نسبت وزنی که  کمترین خطا را به همراه داشت،‌  نسبت 4 گرم نمونه سنگ معدن به 11 گرم پودر قالب گیری به‌دست آمد. همچنین حداقل ذره لازم برای  بررسی میکروسکوپی برای به‌دست آوردن درجه آزادی هر یک از کانیها تعیین شد.

کلید واژه‌ها: آزادشدگی، قالبگیری ذرات، مقدار نمونه، درجه آزادی، خطای درجه‌آزادی

* دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

** دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

*** استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

**** مسئول میکروسکوپی بخش کانی‌شناسی امور تحقیقات و مطالعات مجتمع مس سرچشمه