مدل‌سازی دو بعدی داده‌های مگنتو تلوریک و کاربرد آن در ذخایر زمین‌گرمایی منطقه مشکین‌شهر

  مدلسازی دو بعدی دادههای مگنتو تلوریک و کاربرد آن در ذخایر زمینگرمایی منطقه مشکینشهر

نوشته: دکتر محمد کاظم حفیظی  *، عبدالمهدی رحیمی*   و  مهرداد ایوبی**

 چکیده

     روش مگنتوتلوریک نسبت به تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی حساس است و از آنجا که منابع زمینگرمایی، مقاومت ویژه الکتریکی را کاهش می‌دهند، در نتیجه این روش به خوبی میتواند آنها را شناسایی کند و به دلیل ژرفای نفوذ بیشتر نسبت به روشهای مقاومت ویژه الکتریکی، برای اکتشاف منابع زمینگرمایی  دقیقتر است. برای تفسیر بهتر نتایج مگنتوتلوریک، از مدلسازی مستقیم و معکوس استفاده شده است. در مدلسازی دوبعدی، پاسخ  مقاومت ویژه الکتریکی نسبت به پارامترهای مدل و نیز بسامدهای مختلف به دست آمده و سپس در مدلسازی معکوس دادههای به دست آمده صحرایی با این دادهها مقایسه و پارامترهای مدل پس از به دست آوردن کمترین خطا برآورد می‌شود.  در مدلسازی دوبعدی از روش اجزای محدود و برای انجام برگردان، از الگوریتم اکام استفاده شده است. با توجه به ماهیت بیهنجاریهای زمین گرمایی، مدل سازی دو بعدی نتایج بهتری نسبت به مدل سازی یک بعدی به دست میدهد. با ترکیب نیمرخهای مدل سازی دو بعدی، یک تفسیر دو و نیم بعدی از دادههای مگنتوتلوریک ناحیه مشکین شهر به دست آمده است.

کلید واژه‌ها: مگنتو تلوریک، زمین گرمایی، مقاومت ویژه، مدل سازی دو بعدی، مشکین شهر

*مؤسسه ژئوفیزیک  دانشگاه تهران

** شرکت ملی نفت ایران، بخش ژئوفیزیک