تأثیر اندازه (بلندی پهنا) در مقاومت فشاری تک محوری نمونه های مکعب مستطیل شکل و مقایسه آن درسنگ بکر و توده سنگ آهک

تأثیر اندازه (بلندی پهنا) در مقاومت فشاری تک محوری نمونه های مکعب مستطیل شکل و مقایسه آن درسنگ بکر و توده سنگ آهک:
   چکیده:
   مقاومت فشاری تک محوری سنگها بعنوان یک ضریب اساسی در طراحی سازه های سطحی و زیر سطحی مدنظر می باشد. این عامل به روشهای مختلف تعیین می شود و تابع مشخصات ذاتی، چگونگی نمونه برداری و نحوه آزمایش است. در آزمایشهای مشابه و ذاتی سنگ، این نحوه نمونه برداری است که آنرا بعنوان الگویی بکر (بدون درزه) یا توده سنگ (درزه دار) مطرح میکند و اندازه نمونه تهیه شده یکی از مواردی است که این الگو را از یک کرانه به کرانه دیگر تغییر میدهد. بنابراین آیا مقاومت فشاری تک محوری در نمونه های مکعب مستطیل شکل، در یک توده سنگ (متأثر از اندازه) و در سنگ بکر یکسان خواهد بود. در این پژوهش سعی شده است تا دو نوع سنگ آهک، یکی مرمرین متبلور بکر از معادن لای بید و دیگری سنگ آهک درزه دار از کوه محمودآباد در شمال دانشگاه صنعتی اصفهان با یکدیگر مقایسه شود و ارتباط نسبت بلندی به پهنای نمونه ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد.