ریز پهنه بندی لرزه ای شهر قزوین با توجه به تأثیر شرایط ساختگاهی

ریز پهنه بندی لرزه ای شهر قزوین با توجه به تأثیر شرایط ساختگاهی:
   چکیده:
   با توسعه و گسترش روز افزون شهرهای بزرگ در مناطق لرزه خیز، آسیب پذیری این شهرها در مقابل زمین لرزه های مخرب رو به افزایش است.با توجه به زیانهای جانی و مالی گسترده ای که در اثر وقوع زمین لرزه در این مناطق متوجه ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور میگردد، ضرورت تلاش همه جانبه برای کاهش این خطر را بوجود می آورد. یکی از عمده ترین فعالیتها در راستای کاهش خطرات ناشی از زمین لرزه و افزایش ایمنی عمومی ، مطالعات پهنه بندی لرزه ای مناطق شهری است. نتیجه این بررسی ها معمولاً بصورت نقشه های ریزپهنه بندی برای ارزیابی خطر لرزه خیزی در یک منطقه ارائه میشود. در این مقاله مطالعات انجام شده جهت تهیه چنین نقشه ای برای شهر قزوین مورد بررسی قرار گرفته است.
   شهر قزوین با ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی خاص خود، یکی از نقاط لرزه خیز فعال به شمار می آید که برروی نقشه های آبرفتی با شرایط ساختگاهی و وضعیت ژئوتکنیکی آن قرار گرفته است. لازم به ذکر است که شرایط ساختگاهی ، به ویژه وضعیت ژئوتکنیکی آبرفت، یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر پاسخ لرزه ای سطح زمین ، به هنگام زمین لرزه به شمار میرود. در این راستا نیمرخهای ژئوتکنیکی و دینامیکی متعددی از نقاط مختلف شهر تهیه گردید و پس از مقایسه و دسته بندی نیمرخهای مذکور،22نیمرخ نماینده انتخب شد. هرکدام از این نیمرخها براساس چهار حرکت ورودی(شتابنگاشت) مناسب و مقیاس شده برای منطقه و برای سه سطح شتاب g 23/0،g 28/0،g 35/0 ،بررسی شد. تحلیلها بوسیله نرم افزار SHAKE و بر اساس تئوری انتشار قائم امواج برشی صورت گرفته است. نتایج حاصله از این پژوهش شامل محاسبه پریودهای طبیعی و دینامیکی غالب در آبرفت، اندازه گیری شتاب حداکثر سطح زمین و تعیین ضریب تشدید شتاب نشده حداکثر در سطح زمین می باشند. که بصورت نقشه های ریز پهنه بندی برای شهر قزوین تهیه گردید.