ویژگیهای ژئوشیمیایی، سرشت و خاستگاه طلا و نقره ژرف زاد در کانسار مس پورفیری سرچشمه کرمان

ویژگیهای ژئوشیمیایی، سرشت و خاستگاه طلا و نقره ژرف زاد در کانسار مس پورفیری سرچشمه کرمان:
   چکیده:
   کانسار مس پورفیری سرچشمه در بخش جنوب خاوری کمربند تکتونو- ماگمایی ایران مرکزی و در استان کرمان جای گرفته است. این کانسار از ذخیره 1200 میلیون تن کانسنگ سولفوری با عیار میانگین 7/0 % و 03/0 % مولیبدن برخوردار است. بر پایه این پژوهش عیار میانگین واقعی طلا و نقره کانسار به ترتیب 06/0 و 14/1 گرم در تن است. در بخش ژرفدار کانسار عیار میانگین طلا 04/0 گرم در تن و نقره 97/0 گرم در تن است. بیشترین عناصر در بخشهای دگرسانی فیلیک شدید ± آرژیلیک در استوک سرچشمه و بیوتیتی شدید در آندزیتها رخ داده که بر مکان مس پرعیار منطبق است. همبستگی مثبت و قوی بین طلا با مس (7/0= r ) طلا با نقره (6/0= r )و نقره با مس (5/0= r ) نشان دهنده شرایط همسان پیدایش و ته نشینی همزمان طلا و نقره با مس بصورت غیرقابل رویت و محلول جامد در ساختار کلکوپیریت و همچنین حضور احتمالی ترکیبی از طلا و نقره قابل رویت به شکل الکتروم یا طلای خالص فقیر از نقره است. بر پایه الگوی خاستگاهی ارائه شده پیشنهاد میشود که کانی سازی ژرف زاد طلا و نقره به مانند مس وابسته به یک فرآیند گرمایی- دگرسانی خاص نبوده است. بلکه در طی روند تکامل سیستم پورفیری زایش این عناصر فزونی یافته است. آنچنان که در گامه های پایانی تکوین سیستم کانی سازی پرعیار طلا و نقره را در چهره رگه های اپی ترمال ایجاد کرده است. این پژوهش نشان داد که کانسار سرچشمه یک کانسار مس پورفیری فقیر از طلا است و ویژگیهای بارز دیگری چون ذخیره عظیم، ریخت شناسی کلاسیک، مقادیر بسیار جزئی منیتیت در بخش دگرسانی پتاسیک (4/0 %)و عیار بسیار بالای مولیبدن، این کانسار را گونه کاملی از کانسارهای مس- مولیبدن پورفیری معرفی میکنند که برخاسته از ماگماتیسم کالک آلکالین در جایگاه حاشیه قاره‌ای است.