ژئوکرونولوژی وچینه نگاری مجازی مجموعه افیونی کهنوج

ژئوکرونولوژی وچینه نگاری مجازی مجموعه افیونی کهنوج:
   چکیده:

   مجموعه افیولیتی کهنوج از قاعده به سمت بالا از گابروهای لایه ای، گابروهای ایزوتروپ، سنگهای حدواسط تا اسیدی دیوریت تا پلاژیوگرانیت، دایکهای ورقه ای، گدازه های بالشی و بالاخره آهکهای پلاژیک با فسیلهایی به سن ژوراسیک بالا- کرتاسه زیرین تشکیل شده است. نمونه های آمفیبول تعیین سن شده از بخشهای مختلف افیولیت کهنوج به روش(K-Ar) سن ایزوترپی136تا165میلیون سال(دوگر- نئوکومین) را نشان میدهند که این سن بانتایج مطالهات فسیل شناسی کاملاً هماهنگ است، درحالیکه اغلب پلاژیوکلازها و نمونه های سنگ اصلی مبهم و قدیمی و یا جوانشدگی نشان میدهند. واحدهای مختلف این مخموعه افیولیتی پس از تشکیل و احتمالاً در زمان جایگزینی، مورد هجوم توده گرانیت پتاسیک جوانتر قرار گرفته اند